Privacyverklaring voor registratie persoonsgegevens – Huid en Gezondheidskliniek Woerden De beautyspecialist

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze praktijk voor fysiotherapie, De Beautyspecialist, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para)medische disciplines en andersoortig vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijd kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
De Beautyspecialist gebruikt de volgende persoonsgegevens:
• Naam / voorletters / tussenvoegsel
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Huisarts
• Zorgverzekeringpolissen
• Gegevens over gezondheid (verkregen van verwijzers of uzelf)
• BSN-nummer + identificatie (t.b.v. controle op verzekeringsrecht)

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?
Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter, u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij De Beautyspecialist.

Beveiliging van uw gegevens
Uw gegevens verzamelen wij in een dossier dat wij met uw gegevens maken bewaren wij gedurende 15 jaren. De plaats waar wij u gegevens bewaren bij is Salonized. Deze is beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is. Fysieke documenten bewaren wij zorgvuldig.
M. de Vos is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Dit is tevens de persoon die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens.

Uw gegevens blijven tevens binnen de grenzen van de EU.

Middels Back-ups borgen wij uw gegevens en zijn deze te allen tijde weer terug te halen bij een eventuele crash van onze PC’s. Vanaf Salonized verzorgt de automatisering voor De beautyspecialist en maakt deze Back-ups dagelijks.

Uw rechten
U kunt de gegevens die wij van u registreren te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat wij de gegevens die wij van u bewaren vernietigen, dan kunt u dat bij ons aangeven.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan verwijzer of andere zorgverlener verstrekken zolang dit in het belang van uw behandeling bij De beautyspecialist is.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

U kunt zich, in geval van vragen en problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt:

Huid en Gezondheidskliniek Woerden – De beautyspecialist
M. de Vos
La Fontaineplein 31
3446 BX Woerden
T. 0348 748160
E. info@huidengezondheidskliniekwoerden.nl
W. www.debeautyspecialist.com

Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement.
Ook heeft u het recht tot het indienen van en klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.